Załącznik 

do Zarządzenia nr 401/2012

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 11grudnia 2012 r.

 

 

STATUT

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W WĄBRZEŹNIE

 

§ 1.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2.

 

Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

 

§ 3.

 

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wąbrzeźno.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wąbrzeski.

3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Wąbrzeźnie”.

 

§ 4.

 

Powiatowa Stacjajest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

§ 5.

 

1.Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem”- jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie.

2.Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6.

 

1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)   ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)   zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)   kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)    nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)    prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3)    prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)    sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)    nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)    nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetyków;

7)    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)    wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9)    opracowywanie ocen analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

§ 7.

 

Powiatowa stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

§ 8.

 

1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1) zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w skład którego wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

   a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

   b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

2) komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

   a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

   b) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

   c) Samodzielne Stanowisko Pracy -Radca Prawny.

 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

wytworzył: 

wprowadził:  Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.