REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W  WĄ B R Z E Ź N I E

 

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

 

§ 1

 

1.    Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, zwanej dalej Powiatową Stacją.

2.    Komórkami organizacyjnymi w Powiatowej Stacji są oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

3.    Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.    Zakres zadań stanowiskowych  pracowników stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział 2

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

1.    Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie będący Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zwany dalej Dyrektorem.

2.    W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Powiatowej Stacji kieruje wyznaczony pracownik upoważniony przez Dyrektora.

§ 3

 

1.    Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.

2.    Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

3.    W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez kierownika tej komórki.

4.    W oddziałach mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których pracę koordynują pracownicy wyznaczeni przez kierownika komórki organizacyjnej.

5.    W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym są objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora.

6.    Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości, wyznaczony przez Dyrektora.

7.    Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

8.    Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pracowników lub koordynatorów.

9.    Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bhp, obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych realizują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

 

§ 4

 

Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

 

§ 5

1.   Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2.   W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem związkowym w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

3.   Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

4.   Dyrektor reprezentuje interesy Powiatowej Stacji w kontaktach z mediami.

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 6

 

1.      Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

               1)         zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w skład, której wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności leczniczej:

a)   Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)   Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

               2)         komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a)   Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b)   Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

c)    Samodzielne Stanowisko Pracy- Radca Prawny.

 

2.      Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)   planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

2)   realizowanie zadań wytyczonych przez jednostki nadrzędne,

3)   rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

4)   prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

5)   realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej ,

6)   współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,

7)   prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych,

8)   utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Rozdział 4

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

 i osób na samodzielnych stanowiskach

 

§ 7

 

1.    Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)   prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,

2)   nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,

3)   ocena narażenia zawodowego na substancje, czynniki i procesy rakotwórcze w środowisku pracy,

4)   nadzór nad gospodarką substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi,

5)   nadzór nad substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków gr. II,

6)   nadzór nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,

7)   ocena zagrożenia zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych,

8)   ocena stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego,

9)   sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,

10)prowadzenie postępowania wyjaśniającego sprawie stwierdzenia chorób zawodowych i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,

11)prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe,

12)promowanie zachowań prozdrowotnych,

13)udział w akcjach ratowniczych  w sytuacjach awaryjnych wynikających ze skażenia środowiska stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

14)realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,

15)nadzór nad stanem higienicznym i technicznym zakładów produkcji, zakładów żywienia zbiorowego, miejsc obrotu żywnością i transportu,

16)nadzór nad produkcją i dystrybucją kosmetyków i przedmiotów użytku ,

17)pobór prób żywności i przedmiotów użytku do badań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,

18)opracowywanie analiz w zakresie higieny produkcji obrotu żywnością, jakości żywienia w placówkach żywienia typu zamkniętego –szkoły, przedszkola, szpitale,

19)wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją  Sanitarną  a Inspekcją Weterynaryjną i innymi Inspekcjami,

20)doskonalenie systemu RASFF, współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie oraz podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych ,

21)utrzymanie i aktualizacja bazy danych w Systemie Bezpieczeństwa Żywności,

22)współuczestnictwo w promowaniu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,

23)sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym urządzeń służących do zaopatrywania  ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

24)prowadzenie nadzoru sanitarnego nad obiektami objętymi ewidencją, uwzględniające problemy lokalne i warunki lokalowe, stan sanitarny obiektów i środowiska,

25)prowadzenie systemu informatycznego WODA-EXCEL oraz systemu informatycznego wspomagającego Monitoring Jakości Sanitarnej Wody,

26)sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami służby zdrowia,

27)sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu turystycznego oraz nad jakością wód w kąpieliskach ,

28)analiza wyników przeprowadzonych badań, kontroli , opracowywanie ocen, sprawozdań oraz  wystąpień,

29)prowadzenie postępowania i wydawania zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji zwłok,

30)prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi poprzez gromadzenie i weryfikację danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń, monitorowanie schorzeń i zakażeń drobnoustrojami alarmowymi lub chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego,

31)prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych i podejmowanie działań mających na celu wykrycie i unieszkodliwienie źródła zakażenia,

32)nadzór uodpornienia populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych poprzez kontrolę terminowości i zakresu realizacji Programu Szczepień Ochronnych,

33)egzekwowanie obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym i prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do osób uchylających się od szczepień,

34)sprawowanie nadzoru nad zachowaniem ciągu chłodniczego podczas transportu preparatów szczepionkowych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do świadczeniodawców oraz właściwych warunków przechowywania u świadczeniodawców,

35)nadzorowanie placówek medycznych w zakresie przygotowania i realizacji procedur sanitarno-higienicznych mających na celu eliminację zakażeń zakładowych ,

36)kontrolowanie wykonania programów i zadań określonych w Polskim Planie Pandemicznym,  a w szczególności monitoring sytuacji epidemiologicznej grypy w celu określenia tempa narastania zapadalności,

37)współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, władzami lokalnymi, środkami masowego przekazu w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, szczepień ochronnych i realizacji programów oświatowych,

38)nadzór nad systemem wczesnego powiadamiania o zagrożeniach epidemicznych oraz monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej powiatu,

39)sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w placówkach nauczania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

40)sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży ,

41)uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

42)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

43)uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych.

 

2.    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. W szczególności wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, wytycza metody zapobiegania chorobom, propaguje zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

               1)         określa kierunki tematyczne,

               2)         przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,

               3)         bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

               4)         ocenia efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

               5)         wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp.,

               6)         promuje  programy prozdrowotne,

               7)         monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,

               8)         poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,

               9)         udostępnia bazę pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.

 

3. Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)     organizowanie i prowadzenie administracyjno-gospodarczej działalności podstawowej stosownie do potrzeb komórek,

2)     obsługę sekretariatu, 

3)     prowadzenie składnicy akt,

4)     ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia,

5)     prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń,

6)     prowadzenie ubezpieczeń,

7)     rozliczanie delegacji służbowych,

8)     ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów,

9)     obsługę kasową oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

10)  zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,

11)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiatową Stację,

12)  zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media,  materiały, aparaturę  i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej  działalności Powiatowej Stacji,

13)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

14)  opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska,

15)  kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

16)  współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,

17)  prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

18)  prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

19)  załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

20)  utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku.

 

4.   Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności:

1)   planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,

2)   zabezpieczenie środków pieniężnych,

3)    windykacja należności państwowych od osób prawnych i osób fizycznych,

4)   racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej,

5)   dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz,

6)   prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)   obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych,

9)   regulowanie podatków oraz innych opłat,

10)pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie  druków ścisłego zarachowania,

11)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

12)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych,

13)planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji i wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizacja w sferze budżetu .

 

5.   Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)   udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)   informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji  oraz  interpretowanie  przepisów  i  prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3)   informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4)   opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,

5)   nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,

6)   opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,

7)   przygotowywanie pism procesowych i występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

8)   opracowywanie sprawozdań w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.

6.   Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zakresie przeciw pożarowym wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy;

1)    sporządzanie i przedstawienie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,

2)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń.

7.   Zadania w zakresie obrony cywilnej wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

     Do zadań tych należy:

1)    zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw związanych z obronnością kraju wykonywanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną w okresie pokoju, zagrożenia i wojny zgodnie z ustaleniami właściwych władz,

2)   opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i prowadzenie spraw osobowych przewidzianych tymi planami,

3)   nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej w Powiatowej Stacji,

4)   planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

5)   prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości zakresu obrony cywilnej.         

 

§ 9

 

Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy;

1.   Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

1)   Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

2)   Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

3)   Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

4)   Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

5)   Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

6)   Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

 

2.   Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.

3.   Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

4.   Samodzielne Stanowisko Pracy -Główny Księgowy.

5.   Samodzielne Stanowisko Pracy- Radca Prawny.

§ 10

 

1.    Komórki organizacyjne, które wchodzą w skład Powiatowej Stacji używają do

znakowania spraw niżej wymienionych symboli:

1)   Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego                                    N

2)   Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                                               EA

3)   Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia        OZ

4)   Samodzielne  Stanowisko Pracy - Główny Księgowy                                              GK

5)   Samodzielne Stanowisko Pracy -Radca Prawny                                                       PR                                                                                                                      

2.    Po symbolach wymienionych w ust. 1, pkt. 1 i 2 i ust. 5 pkt. 4 dodaje się dodatkowy symbol, określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej:

1)  Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego                                                                  EP

2)  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów   Użytku                           

3)  Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych                                                      HP

4)  Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi                                            HK

5)  Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                          NZ

6)  Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży                                                 HD

3.    Symbol wymieniony w ust. 1 i ust. 5 pkt. 4 oddziela się od symboli wymienionych w ust. 2 znakiem kropki.

4.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu PIS.

5.    Do znakowania pozostałych spraw stosuje się odpowiednio następujące symbole:

1) z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy                                          BP

2) z zakresu obrony cywilnej                                                               OC

3) z zakresu ochrony informacji niejawnych                                                    IN

4) z zakresu systemu jakości                                                                     J

 

§ 11

 

1.    Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych  w § 3  ust. 2 , § 4 oraz Radcy Prawnego ustala Dyrektor. 

2.    Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3.    Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

 

wytworzył:

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.