PROMOCJA ZDROWIA

 

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie

oświatowy zdrowotnej i promocji zdrowia

 

Oświata zdrowotna to wszechstronna praca wychowawcza dotycząca kształtowania postaw wobec wartości zdrowia i zdrowotnych zachowań ludności zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy medycznej w kierunku korzystnym dla kultury zdrowotnej. Oświata zdrowotna poprzez działalność wychowawczą służy podniesieniu poziomu zdrowia ludności, zmniejszeniu zachorowalności i umieralności.

Główne cele oświaty zdrowotnej to:

·        wychowanie zdrowotne ludności;

·        pobudzanie pozytywnych zainteresowań zdrowiem przez wzbogacanie wiedzy                o zdrowiu;

·        kształtowanie postaw i zachowań zgodnie z zasadami kultury zdrowotnej                      i najnowszymi osiągnięciami medycyny, zwłaszcza w walce z nowymi zagrożeniami, które niesie cywilizacja.

 

Promocja zdrowia to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania i kontroli nad własnym zdrowiem w sensie jego poprawy i utrzymania.

 

Podstawą funkcjonowania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia jest przede wszystkim ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działając w obszarze oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje zadania zmierzające do poprawy zdrowia publicznego a w szczególności:

·        inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;

·        pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;

·        udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

·        ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

 

Realizacja zadań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia odbywa się poprzez działania podejmowane w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych – tzw. interwencje programowe i interwencje nieprogramowe.

Kontrola realizacji poszczególnych zaplanowanych w harmonogramie działań interwencyjnych ma miejsce podczas wizytacji przeprowadzanych przez pracownika zajmującego się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia w PIS w jednostkach uczestniczących w tych działaniach.

Wizytacja dokonywana jest poprzez sprawdzenie i ocenę działalności na podstawie konfrontacji celów, założeń i zadań z poziomem realizacji i rzeczywistymi efektami oraz ustalenie przyczyn odstępstw od założeń interwencji jeżeli takie wystąpią.

 

W 2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie realizuje na terenie objętym jej nadzorem następujące interwencje programowe i nieprogramowe:

 

        I.    Interwencje programowe:

§   „Trzymaj formę” ogólnopolski program dotyczący zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

§   „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021”  - ogólnopolski program zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS

§   „Czyste powietrze wokół nas” -  ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antytytoniowej,

§  „Nie pal przy mnie, proszę”- ogólnopolski program profilaktyki tytoniowej dla klas I-III szkoły podstawowej,

§  „Znajdź właściwe rozwiązanie”- ogólnopolski program profilaktyki tytoniowej dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum,

§   „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”- wojewódzki program adresowany dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych,

§  „Bieg po zdrowie”- ogólnopolski program antytytoniowej edukacji zdrowotnej,

§   ARS, czyli jak dbać o miłość„ dla szkół ponadgimnazjalnych,

§  Program ogólnopolski Fundacji Gwiazda Nadziei z zakresu profilaktyki czerniaka pn. „Znamię! Znam je”,

§   Program wojewódzki z zakresu profilaktyki zagrożeń zdrowotnych wynikających z używania tzw. ”dopalaczy” pn. „Dopalacze- trzecia strona zjawiska”.

 

      II.    Interwencje nieprogramowe:

§  Światowy Dzień Zdrowia – interwencja ogólnopolska,

§  Światowy Dzień bez Tytoniu – interwencja ogólnopolska,

§  Światowy Dzień Rzucania Palenia – interwencja ogólnopolska,

§  Światowy Dzień AIDS– interwencja ogólnopolska,

§  Monitoring przestrzegania zakazu palenia na terenie zakładów opieki zdrowotnej, placówek nauczania i wychowania, zakładów żywnościowych oraz zakładów pracy-interwencja ogólnopolska,

§  Akcja letnia-Bezpieczne wakacje- interwencja wojewódzka,

§  Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach-kampania ogólnopolska realizowana w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020 stanowiącego Program Zdrowotny Ministra Zdrowia,

§  „Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych”- interwencja wojewódzka,

§  „Profilaktyka chorób pasożytniczych”-wszawica, owsica, świerzb- interwencja wojewódzka,

§  „Stop dopalaczom”- interwencja wojewódzka,

§  „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”- ogólnopolska kampania informacyjne,

§  „Światowy Dzień Gruźlicy”- ogólnopolska kampania informacyjne,

§  „Profilaktyka nowotworowa”- ogólnopolska kampania informacyjne,

§  Zapobieganie zakażeniom HCV”- ogólnopolska kampania informacyjna,

§  Profilaktyka grypy- ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna,

§  Europejki Tydzień Szczepień-ogólnopolska kampania informacyjna (Światowy Tydzień Szczepień),

§  Światowy Dzień Krwiodawcy-ogólnopolska kampania informacyjna,

§  Światowy Dzień Wody- ogólnopolska kampania informacyjna,

§  Utrzymanie efektów Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”- projekt ogólnopolski KIK 35, współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

§  Utrzymanie efektów Projektu Ogólnopolskiego KIK 68 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”,

wytworzył: Małgorzata Wypij-Olszewska

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.