ORGANIZACJA

1.      W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy-Główny Księgowy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy-Radca Prawny.

 

Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące sekcje  i samodzielne stanowiska pracy;

1.   Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

1)   Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

2)   Sekcja  Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

3)   Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych,

4)   Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

5)   Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

6)   Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

 

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W Wąbrzeźnie

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)   planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

2)   realizowanie zadań wytyczonych przez jednostki nadrzędne,

3)   rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

4)   prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

5)   realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej,

6)   współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,

7)   prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych,

8)   doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

 

Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

 

1)   prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,

2)   nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,

3)   ocena narażenia zawodowego na substancje, czynniki i procesy rakotwórcze w środowisku pracy,

4)   nadzór nad gospodarką substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi,

5)   nadzór nad substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków gr. II,

6)   nadzór nad zakazem wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,

7)   ocena zagrożenia zawodowego pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych,

8)   ocena stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń pracy i zaplecza socjalnego,

9)   sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,

10)prowadzenie postępowania wyjaśniającego sprawie stwierdzenia chorób zawodowych i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych,

   10) prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe,

   11) promowanie zachowań prozdrowotnych,

12)udział w akcjach ratowniczych  w sytuacjach awaryjnych wynikających ze skażenia środowiska stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

13)realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,

14)nadzór nad stanem higienicznym i technicznym zakładów produkcji, zakładów żywienia zbiorowego, miejsc obrotów żywnością i transportu,

15)nadzór nad produkcją i dystrybucją kosmetyków i przedmiotów użytku,

16)pobór prób żywności i przedmiotów użytku do badań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,

17)opracowywanie analiz w zakresie higieny produkcji obrotu żywnością, jakości żywienia w placówkach żywienia typu zamkniętego –szkoły, przedszkola, szpitale,

18)wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną i innymi Inspekcjami,

19)doskonalenie systemu RASFF, współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie oraz podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych,

20)utrzymanie i aktualizacja bazy danych w Systemie Bezpieczeństwa Żywności,

21)współuczestnictwo w promowaniu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej,

22)sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym urządzeń służących do zaopatrywania  ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

23)prowadzenie nadzoru sanitarnego nad obiektami objętymi ewidencją, uwzględniające problemy lokalne i warunki lokalowe, stan sanitarny obiektów i środowiska,

24)prowadzenie systemu informatycznego WODA-EXCEL oraz systemu informatycznego wspomagającego Monitoring Jakości Sanitarnej Wody,

25)sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami służby zdrowia,

26)sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu turystycznego oraz nad jakością wód w kąpieliskach,

27)analiza wyników przeprowadzonych badań, kontroli, opracowywanie ocen, sprawozdań oraz  wystąpień,

28)prowadzenie postępowania i wydawania zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji zwłok,

29)prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi poprzez gromadzenie i weryfikację danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń, monitorowanie 

      schorzeń i zakażeń drobnoustrojami alarmowymi lub chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 

      publicznego,

30)prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych i podejmowanie działań mających na celu wykrycie i unieszkodliwienie źródła 

         zakażenia,

31)nadzór uodpornienia populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych poprzez kontrolę terminowości i zakresu realizacji Programu Szczepień Ochronnych,

32)egzekwowanie obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym i prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do osób uchylających się od szczepień,

33)sprawowanie nadzoru nad zachowaniem ciągu chłodniczego podczas transportu preparatów szczepionkowych z PSSE do świadczeniodawców oraz właściwych warunków

      przechowywania u świadczeniodawców,

34)nadzorowanie placówek medycznych w zakresie przygotowania i realizacji procedur sanitarno-higienicznych mających na celu eliminację zakażeń zakładowych,

35)kontrolowanie wykonania programów i zadań określonych w Polskim Planie Pandemicznym, a w szczególności monitoring sytuacji epidemiologicznej grypy w celu

      określenia tempa narastania zapadalności,

36)współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, władzami lokalnymi, środkami masowego przekazu w zakresie profilaktyki i

      zwalczania chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, szczepień ochronnych i realizacji programów oświatowych,

37)nadzór nad systemem wczesnego powiadamiania o zagrożeniach epidemicznych oraz monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej powiatu,

38)sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska w placówkach nauczania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

39)sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży,

40)uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków

      zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

41)uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

42)uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych.

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. W szczególności wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, wytycza metody zapobiegania chorobom, propaguje zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

1)   określa kierunki tematyczne,

2)   przygotowuje i wdraża programy promujące zdrowie,

3)   bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

4)   ocenia efektywność realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

5)   wypracowuje metody i formy oddziaływania, w tym scenariusze imprez, wystaw itp.,

6)   promuje  programy prozdrowotne,

7)   monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,

8)   poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań,

9)   udostępnia bazę pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.

 

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)   organizowanie i prowadzenie administracyjno-gospodarczej działalności podstawowej stosownie do potrzeb komórek,

2)   obsługę sekretariatu, 

3)   prowadzenie składnicy akt,

4)   ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia,

5)   prowadzenie ewidencji sprzętu i urządzeń,

6)   prowadzenie ubezpieczeń,

7)   rozliczanie delegacji służbowych,

8)   ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów,

9)   obsługę kasową oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

10)zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,

11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez

       Powiatową Stację,

       12) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji,

       13) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

       14) opracowywanie sprawozdań dotyczących działalności przedmiotowego stanowiska,

       15) kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

       16) współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,

       17) prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

       18) prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

       19)   załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

       20) utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku.

 

Główny Księgowy

Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności:

1)   planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,

2)   zabezpieczenie środków pieniężnych,

3)    windykacja należności państwowych od osób prawnych i osób fizycznych,

4)   racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów działalności statutowej,

5)   dokonywanie analiz ekonomicznych, tematycznych i okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów oraz przedstawianie wniosków wynikających z tych analiz,

6)   prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8)   obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych,

9)   regulowanie podatków oraz innych opłat,

   10) pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie  druków ścisłego zarachowania,

       11) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

       12) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

       13) planowanie finansowe w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji i wniosków w sprawie tych planów oraz ich realizacja w sferze budżetu i gospodarki 

    pozabudżetowej.

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)   udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)   informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatowej Stacji  oraz  interpretowanie  przepisów  i  prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3)   informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4)   opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,

5)   nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,

6)   opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,

7)   przygotowywanie pism procesowych i występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

8)   opracowywanie sprawozdań w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji.

 

Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i zakresie przeciw pożarowym wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy;

1)    sporządzanie i przedstawienie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,

2)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń.

 

Zadania w zakresie obrony cywilnej wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Powiatowej Stacji.

Do zadań tych należy:

1)   zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw związanych z obronnością kraju wykonywanych przez służbę sanitarno-epidemiologiczną w okresie pokoju, zagrożenia i wojny zgodnie z ustaleniami właściwych władz,

2)   opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i prowadzenie spraw osobowych przewidzianych tymi planami,

3)   nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów obrony cywilnej w Powiatowej Stacji,

4)   planowanie i organizacja szkoleń w zakresie obrony cywilnej,

5)   prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej.

wytworzył: Małgorzata Zaleśna

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 05.06.2019r.