OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu wąbrzeskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie.

Obszar powiatu wąbrzeskiego obejmuje miasto Wąbrzeźno oraz cztery gminy: Dębowa Łąka, Książki. Płużnica i Ryńsk.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w/w Ustawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:

1) organem właściwym w stosunku do podmiotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,

2) organem właściwym w zakresie higieny radiacyjnej.

3) organem właściwym w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej.

2. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego są:

1) w stosunku do państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

2) w stosunku do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - Główny Inspektor Sanitarny.

 

 

Art. 15 ust. 1 w/w Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie wykonuje zadania Inspekcji Sanitarnej polegające na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie może upoważnić odpowiednio pracowników podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie ustala zakres uprawnień oraz rodzaj czynności kontrolnych, do wykonywania których został dany pracownik upoważniony (art. 35 ust. 1 w/w Ustawy).

Osoby dokonujące czynności kontrolnych podlegają przy wykonywaniu swoich zadań szczególnej ochronie prawnej, przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.

 

Zgodnie z art. 38. Ustawy kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

wytworzył: Małgorzata Zaleśna

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 04.06.2019r.