BUDŻET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. 1 Maja 46
87-200 Wąbrzeźno

Wojwódzka Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

000303203

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

 

.......................................................
Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

PASYWA

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

A. Aktywa trwałe

276 017,31

253 319,79

A. Fundusze

206 939,55

178 921,71

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I. Fundusz jednostki

1 301 635,82

1 389 364,92

II. Rzeczowe aktywa trwałe

276 017,31

253 319,79

II. Wynik finansowy netto (+,-)

########

-1 210 443,21

1. Środki trwałe

276 017,31

253 319,79

1. Zysk netto (+)

0,00

0,00

1.1. Grunty

0,00

0,00

2. Strata netto (-)

1 094 696,27

1 210 443,21

1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

0,00

0,00

III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)

0,00

0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

212 662,50

204 712,50

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

B. Fundusze placówek

0,00

0,00

C. Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

1.4. Środki transportu

51 152,59

39 116,71

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

92 972,14

98 589,37

1.5. Inne środki trwałe

12 202,22

9 490,58

I. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe

92 972,14

98 589,37

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1 099,55

539,21

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

0,00

0,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

10 768,90

11 545,27

1. Akcje i udziały

0,00

0,00

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

58 581,80

63 447,00

2. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiązania

0,00

180,00

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

Program Finanse Premium 11.1.0.6, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl

B. Aktywa obrotowe

23 894,38

24 191,29

8. Fundusze specjalne

22 521,89

22 877,89

I. Zapasy

0,00

0,00

8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

22 521,89

22 877,89

1. Materiały

0,00

0,00

8.2. Inne fundusze

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

III. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00

 

 

 

II. Należności krótkoterminowe

20 622,49

20 752,40

 

 

 

1. Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

 

 

 

2. Należności od budżetów

0,00

0,00

 

 

 

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

 

 

 

4. Pozostałe należności

20 622,49

20 752,40

 

 

 

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

 

 

 

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

3 271,89

3 438,89

 

 

 

1. Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

 

 

 

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

3 271,89

3 438,89

 

 

 

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

0,00

 

 

 

4. Inne środki pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

5. Akcje lub udziały

0,00

0,00

 

 

 

6. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

 

 

Suma aktywów

299 911,69

277 511,08

Suma pasywów

299 911,69

277 511,08

 

Informacje dodatkowe

 

Rachunek zysków i strat

 

Zmiany w funduszu

 

 

Irena Górecka......

2019-03-25

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

 

Małgorzata Zaleśna

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

 Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie na 2018r. wynosi 1 102 000,00 zł. 

wytworzył: Irena Górecka

wprowadził: Małgorzata Zaleśna

ostatnia zmiana: 06.06.2019r.